วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

วันที่เผยแพร่ 29 Mar 2021


วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต 

 • ติดตั้งป้ายหรือธงสัญลักษณ์ 
 • ติดตั้งป้ายเตือนภัย
 • ขีดสีตีเส้นจราจร
 • ซ่อมผิวถนน 
 • ทำเนินชะลอความเร็ว
 • ติดตั้งอุปกรณ์เตือนหรือลดความเสี่ยง
 • ทาสีอุปกรณ์เตือนจุดเสี่ยง
 • จัดหาอุปกรณ์ด้านการจราจรเพิ่มเติม
 • ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
 • ปรับปรุงริมทาง
 • ปรับปรุงไฟส่องสว่าง
 • จัดอบรมกฎจราจร
 • จัดประชุมความร่วมมือชุมน
 • ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คอยย้ำเตือนภัยจราจร
 • จัดทำรัฐธรรมนูญชุมชน
   
: