" ชุมชนกับความสำคัญในการสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุบนถนน
เมื่อคนกลุ่มเล็กๆในสังคม ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง แสวงหาทางออกร่วมกัน 
เสริมด้วยความรู้เชิงวิชาการจากภายนอก และสามารถส่งต่อปัญหาส่วนที่เกินกำลังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเหล่านี้จะนำมาซึ่งการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน "

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนชาตประกันภัยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน

บมจ. ธนชาตประกันภัยผู้ประกอบธุรกิจด้านการประกันภัยที่ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการจราจร และมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างถนนที่มีความปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินขอผู้ใช้รถใช้ถนน โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes,We Safe” ที่ดำเนินงานทั้งในด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในปี 2561บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ “รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย” ขึ้น โดยมีเป้าหมาย

 • กระตุ้นให้คนในชุมชนได้ร่วมสะท้อนปัญหาของความปลอดภัยบนท้องถนน
 • ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวม
 • สร้างองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้กับชุมชน
 • ผลักดันพลังของคนในชุมชนให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี
 • ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ
 • สนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563
 • ตั้งเป้าหมายแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายต่ออุบัติเหตุบนถนน ให้ได้ 30 แห่งทั่วประเทศ
 • สนับสนุนงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาจริงในแต่ละชุมชน ชุมชนได้อะไรจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย
 • ได้ร่วมสะท้อนปัญหาในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ถนน
 • ได้แสดงความเป็นผู้นำในงานด้านอุบัติเหตุของชุมชนเพื่อชุมชน
 • ได้เรียนรู้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ได้เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนและยกระดับแผนป้องกันอุบัติเหตุให้ได้ตามมาตรฐาน
 • ได้โอกาสในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ได้รับงบประมาณใช้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนเพื่อลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของคนในชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง
 • ได้รับธง “ชุมชนถนนปลอดภัย” จากธนชาตประกันภัย เป็นสัญลักษณ์ที่ให้ความหมายว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีและได้แสดงพลังความร่วมมือเพื่อทำให้ชุมชนมีถนนที่ปลอดภัย
 • ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงบนถนนในประเทศไทย