โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบที่ดีของภาคเอกชน

วันที่เผยแพร่ 24 Sep 2021

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบที่ดีของภาคเอกชนที่ได้เข้ามาเป็นกำลังหนุนสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของประเทศ จึงควรนำต้นแบบนี้ขยายผลไปยังหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขในพื้นที่เสี่ยงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค โดยต้องให้ความสำคัญกับการนำสถิติอุบัติเหตุทางถนนมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ และมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือของภาคประชาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ขอขอบคุณ คุณวิทยา จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ก้าวแรกของโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยครับ เราขอยืนยันว่าจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อความปลอดภัยของทุกชุมชนต่อไปครับ