การสะท้อนภาพปัญหาความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

วันที่เผยแพร่ 14 Oct 2021

“โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ที่ บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ริเริ่มและผลักดันขึ้นมา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่ายภาครัฐ – ภาคสังคม นำการเชื่อมโยงปัญหาความเสี่ยง ทั้งด้านกายภาพ – พฤติกรรมเสี่ยง และปัจจัยทางสังคม .. ช่วยเปิดมุมมอง ใหม่ๆ ในการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อมองหาและจัดการจุดเสี่ยงในการเดินทาง ที่มิได้มีเพียงความเสี่ยง ด้านกายภาพ แต่ยังต้องจัดการความเสี่ยงด้านสังคม / พฤติกรรมเสี่ยง ควบคู่ไปด้วย จึงจะนำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน”

ขอขอบคุณ นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  ที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการรณรงค์และลดอุบัติเหตุบนถนนในชุมชนให้กับโครงการฯ นะครับ เราพร้อมเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้กับถนนไปด้วยกันครับ