เกี่ยวกับโครงการ
แนะนำโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3
มาช่วยกันทำให้ถนนของชุมชนปลอดภัยสำหรับทุกคน กับโอกาสของทุกชุมชนที่จะได้ร่วมสะท้อนปัญหาจุดเสี่ยงบนถนน และเสนอแนวทางแก้ไขที่ตรงจุด โดย 10 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุน 200,000 บาท/ทีม