อื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 1 หาแนวร่วม
หาแนวร่วม ไม่น้อยกว่า 4 คน จากหลากหลายอาชีพ เพื่อให้ได้มุมมองสะท้อนปัญหาที่หลากหลาย และได้บทสรุปที่ตรงจุด จากนั้นนัดประชุมทีมพร้อมลงรายชื่อและถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม ที่ประชุมช่วยกันนำเสนอจุดที่เสี่ยงอุบัติเหตุในชุมชน สรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อส่งเข้าร่วมโครงการโดยทุกจุดต้องเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบต.หรือเทศบาลเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานด้านต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 วาดแผนที่ ปักหมุดจุดเสี่ยง
วาดแผนที่ ปักหมุดจุดเสี่ยง โดยทีมงานต้องลงไปในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เลือกไว้ เพื่อวาดภาพที่แสดงพิกัดจุดเสี่ยง ชื่อถนน ชื่อแยกรวมถึงสถานที่สำคัญโดยรอบ พร้อมลงรายชื่อและถ่ายภาพการลงพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 เรื่องต้องรู้ ก่อนลงพื้นที่
เรื่องต้องรู้ ก่อนลงพื้นที่ ศึกษาข้อมูลโดยเข้าที่เว็บไซต์พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย รับชมวิดีโอข้อมูลวิเคราะห์จุดเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางให้ทีมงานสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนถนนของชุมขนว่าเป็นเพราะปัญหาทางกายภาพหรือพฤติกรรมทางสังคมหรือจากทั้งสองสาเหตุ และรับชมวิดีโอเรียนรู้เทคนิควิธีการถ่ายภาพจุดเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางให้ทีมงานสามารถถ่ายภาพที่สื่อความหมายได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 คัดเลือกจุดเสี่ยง
คัดเลือกจุดเสี่ยง โดยทีมงานต้องเลือกจุดเสี่ยงที่จะนำเสนอเข้าร่วมโครงการ 2 จุด และนำภาพถ่ายในมุมต่างๆ ซึ่งถ่ายได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ส่งมาพร้อมรายชื่อของทีมงาน
ขั้นตอนที่ 5 ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหา
ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ทีมงานต้องเข้าพบหน่วยงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำปรึกษาการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ส่งเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งส่งรายชื่อทีมงาน รายชื่อที่ปรึกษา และรายชื่อผู้ประสานงาน รวมถึงดำเนินการเรื่องเอกสารรับรองหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อส่งประกอบการพิจารณา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ หัวข้อดาวน์โหลด
ขั้นตอนที่ 6 ร่วมวิเคราะห์ วางแผนแก้ไข
ร่วมวิเคราะห์ วางแผนแก้ไข ขั้นตอนสำคัญที่มีผลกับคะแนนในการตัดสินของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาว่าทีมงานเข้าใจปัญหาในพื้นที่จริงหรือไม่/ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุของจุดเสี่ยง และคะแนนสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด มีความเป็นไปได้และอยู่ภายใต้งบประมาณสนับสนุน 200,000 บาท
ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันความถูกต้อง
ยืนยันความถูกต้อง หลังจากดำเนินการขั้นที่ 1-6 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดควรตรวจสอบทีละขั้นตอนอีกครั้ง เพื่อให้ผลงานของทีมงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นกดปุ่มยืนยันการสมัคร ข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบและได้รับการยืนยันการรับข้อมูลสำเร็จ